Regulamin umawiania się na wizyty w gabinecie stacjonarnym

BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA-ŚWIEBODZIŃSKA

§1

1. Na każdą wizytę Pacjent powinien zapisać się z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wizytę wynosi zwykle od 1 do 7 dni. Pacjenci zapisywani są w możliwych wolnych terminach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Na dzień lub dwa przed umówionym terminem wizyty wysyłam wiadomość SMS do Pacjenta w celu koniecznego potwierdzenia wizyty. W przypadku braku potwierdzenia Pacjent będzie wykreślony z listy. Jeśli nie otrzymają Państwo sms’a z przypomnieniem o wizycie, prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją pod 535513446.

2. W przypadku braku możliwości przybycia na wizytę w umówionym terminie, proszę o kontakt telefoniczny najpóźniej 24h przed godziną planowanej wizyty. W przypadku braku kontaktu Pacjenci nie będą zapisywani na kolejne wizyty.

3. W przypadku nieobecności na wcześniej potwierdzonej wizycie/zabiegu lub odwołanie wizyty/zabiegu w dniu, w którym miał się odbyć Pacjenci są zobowiązani do pokrycia 50 % kosztów tej wizyty/zabiegu na dane poniżej. W przypadku braku uregulowania płatności Pacjenci nie będą zapisywani na kolejne wizyty, a sama wizyta przepada.

Wizyta/ zabieg wykupiony z pakietów w promocyjnych cenach przepada, jeśli zostanie odwołany w dniu, w którym ma się odbyć lub jeśli klient nie zgłosi się na umówiony termin.

DANE DO PRZELEWU:
Nr rachunku bankowego: 48 1020 3844 0000 1102 0168 4307    PKO BANK POLSKI
Nazwa: BALANS Centrum Dietetyki Medycznej Zdrowia i Urody

Adres: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1, 78-600 Wałcz

4. Czas oczekiwania na odbiór Indywidualnego Planu Żywienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych od wizyty/uregulowania płatności. Wszelkie pisemne korekty do jadłospisu są możliwe do 7 dni kalendarzowych od jego otrzymania.  Należy je zgłosić na maila patrycja@dietetyk-medyczny.com

5. Karta podarunkowa jest ważna w okresie do 30 dni kalendarzowych od jej zakupu w BALANS Centrum Dietetyki.

6. Opłacone pakiety na zabiegi kosmetyczne należy wykorzystać w ciągu do 60 dni od dnia zakup * chyba, że w regulaminie promocji został określony inny termin ważności pakietu promocyjnego. Po upływie tego czasu możliwość wykorzystania zabiegów przepada, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

ZADATKI! WAŻNE! W związku z potrzebą zapewnienia Pacjentom optymalnych cen i najwyższej jakości obsługi obowiązuje system zadatkowy. Zadatek w wysokości 50 zł pobierany jest na poczet pierwszej wizyty i jest odliczany od kwoty ostatniej wizyty. Zadatek przepada jeśli wizyta zostanie odwołana 24h lub mniej przed jej ustalonym terminem lub jeśli klient nie pojawi się na wcześniej umówionej wizycie. Zadatek jest zwrotny jedynie w przypadku, gdy wizyta nie odbędzie się z winy gabinetu BALANS (zwracamy wówczas 100% wpłaconego zadatku). W innych przypadkach zadatek jest bezzwrotny.

DANE DO PRZELEWU:
Nr rachunku bankowego: 48 1020 3844 0000 1102 0168 4307    PKO BANK POLSKI
Nazwa: BALANS Centrum Dietetyki Medycznej Zdrowia i Urody

Adres: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1, 78-600 Wałcz
Tytuł: Zadatek na pierwszą wizytę, imię i nazwisko, data wizyty

Rezerwacja terminu wizyty zostanie dokonana po zaksięgowaniu zadatku na koncie lub opłacie zadatku bezpośrednio w BALANS Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pom. 2/1. Brak wpłynięcia zadatku w ciągu 48h od jej rezerwacji oznacza rezygnację z usługi. Potwierdzenie przelewu zadatku należy przesłać sms’em pod nr 535513446 bezzwłocznie po jego opłaceniu. W przypadku odwołania wizyty w czasie powyżej 24h zadatek zostanie przesunięty na kolejną wizytę.

8. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Dlatego prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę +/- 15 minut.

Regulamin korzystania z usług internetowych

BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA-ŚWIEBODZIŃSKA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Usługodawcą jest BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA-ŚWIEBODZIŃSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej b. (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7651630562,
REGON: 362292812.
b. Klientem jest osoba pełnoletnia, korzystająca z serwisu www.dietetyk-medyczny.com, która za pośrednictwem

formularza dostępnego na stronie akceptuje regulamin i zamawia usługę oferowaną BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA-ŚWIEBODZIŃSKA.

c. Regulamin dotyczy internetowych płatnych usług oferowanych przez dietetyka takich jak:
– konsultacje i doradztwo żywieniowe dla osób zdrowych i ze schorzeniami dietozależnymi;
– zakup Planów Żywienia dla osób zdrowych i ze schorzeniami dietozależnymi.
d. Warunkiem korzystania z internetowych usług oferowanych przez BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
e. Zamówienie konsultacji dietetycznej lub Planu Żywienia wiąże się z akceptacją całości regulaminu i zobowiązuje
do dokonania zapłaty na konto bankowe usługodawcy w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Nr rachunku bankowego: 48 1020 3844 0000 1102 0168 4307 (PKO BANK POLSKI)
Nazwa: BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA
Adres: ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1, 78-600 Wałcz
Tytuł: imię i nazwisko osoby kupującej usługę oraz nazwa wybranego pakietu usług internetowych
np. „Jan Nowak, Plan Żywienia 28-dniowy”
Kwota: kwota za wybrany pakiet usług internetowych dietetyka
f. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin
od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z
akceptacją warunków zamówienia.
g. Dostawa Planu Żywienia jest dokonywana przez Usługodawcę na adres e-mail lub adres korespondencyjny
wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
h. W przypadku wysłania Planu Żywienia pocztą tradycyjną, Klient ponosi dodatkowe koszty związane z przesyłką i
powinien je uregulować przy zakupie Planu Żywienia.

§ 2 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

a. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usługi: konsultacji dietetycznej lub ułożenia Planu Żywienia do 7 dni
roboczych od momentu potwierdzenia płatności na koncie (zaksięgowania wpłaty na koncie).

BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA/ Wałcz ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1 tel.535-513-446
b. W szczególnych przypadkach, gdy Plan Żywienia będzie wymagał więcej czasu do przygotowania przez
Usługodawcę, Klient zostanie poinformowany o ustalonym terminie otrzymania Planu Żywienia.
c. BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA zobowiązuje się do ułożenia Planu Żywienia w
oparciu o dane otrzymane w formularzu wywiadu żywieniowego zgodnie z aktualną wiedzą, aby nie zagrażać życiu i
zdrowiu Klienta.
d. Usługodawca zastrzega sobie możliwość (po wcześniejszym poinformowaniu Klienta) wprowadzenia zmian w
Planie Żywienia, które są konieczne do ułożenia odpowiedniej diety i uzyskania pożądanych efektów przez Klienta.
Zmiany mogą dotyczyć wprowadzenia lub wyeliminowania z jadłospisu konkretnych produktów spożywczych lub
dostosowania godzin posiłków innych niż podał w formularzu Klient.
e. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania Planu Żywienia,
niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
f. Usługodawca zobowiązuje się do (w ilości określonej w zakupionym pakiecie usług) kontaktu z Klientem za
pomocą poczty e-mail lub telefonu (w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze), jeśli wystąpi taka potrzeba.
g. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania
przyczyny.
h. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi po dokonaniu płatności po podaniu przyczyny.
Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu należności na wskazane przez klienta konto.

§ 3 OBOWIĄZKI KLIENTA

a. Zamawiający wypełnia rzetelnie formularz wywiadu żywieniowego, aby dostarczyć danych potrzebnych do
ułożenia Planu Żywienia.
b. W szczególnych przypadkach Usługodawca może przesłać dodatkowe pytania do Klienta, a ten powinien
odpowiedzieć na nie jak najszybciej.
c. Uruchomienie usługi następuje w momencie dokonania płatności (zaksięgowanie na koncie Usługodawcy) według
aktualnego cennika usług internetowych zamieszczonego na stronie www.dietetyk-medyczny.com.
d. W przypadku zmiany Planu Żywienia w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient
zobowiązany jest dokonać dopłaty na konto bankowe Usługodawcy w terminie określonym przez usługodawcę.
e. W przypadku zmiany Planu Żywienia w trakcie trwania zamówienia na pakiet o niższej wartości, Usługodawca nie
jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy.
f. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług przez Klienta świadczonych przez Usługodawcę:
– urządzenie z dostępem do sieci Internet;
– dostęp do poczty elektronicznej;
– Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy
usług internetowych;
– dostęp do programu komputerowego umożliwiającego odczyt plików o rozszerzeniu *pdf.

BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA/ Wałcz ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1 tel.535-513-446

§4 REJESTRACJA W SERWISIE

a. Konto Klienta w Serwisie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
b. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracji. W trakcie
rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Usługodawcą, ustala hasło które
umożliwia dostęp do Konta Klienta.
c. Aktywacja Konta Klienta następuje od razu po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
d. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta Klienta.
e. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta Klienta.
f. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych
umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
g. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Serwisie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i
zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji
w Serwisie.

§5 PRAWA AUTORSKIE

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Plan Żywieniowy dietetyk Patrycji Sankowskiej ma charakter utworu i
podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:Dz.U.2006 r. Nr 90
poz. 631).
b. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Planu Żywieniowego
dietetyk Patrycji Sankowskiej. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Indywidualnego Planu
Żywieniowego we własnej diecie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości
Planu Żywieniowego jak i jego części:
– udostępniania i prezentowanie Planu Żywieniowego dietetyk Patrycji Sankowskiej osobom trzecim, za wyjątkiem
zgody na upowszechnienie osobom trzecim (w tym instruktorom fitness, siłowni itp.) wydanej przez dietetyk Patrycję
Sankowską,
– publikowanie niezależnie od formy publikacji, za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom trzecim wydanej
przez dietetyk Patrycję Sankowską,
– kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek za wyjątkiem zgody na upowszechnienie osobom
trzecim wydanej przez dietetyk Patrycję Sankowską.
c. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Planu Żywienia dietetyk Patrycji Sankowskiej
nie została ujawniona osobom niepowołanym.
d. Dietetyk Patrycja Sankowska może wystąpić na drogę sądową z Użytkownikiem w przypadku rozpowszechniania
(bez zgody) Planu Żywieniowego dietetyk Patrycji Sankowskiej.

§6 OCHRONA PRYWATNOŚCI

a. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Usługodawca.
b. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu
realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA/ Wałcz ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1 tel.535-513-446
c. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie internetowym.
d. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
e. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych osobowych niezbędnych do
zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§7 PŁATNOŚCI

a. Cennik usług internetowych Gabinetu dietetycznego BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA jest ważny od 01.03.2018 r. do odwołania lub udostępnienia nowego cennika.
b. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
c. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.
d. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 5 dni roboczych od wypełnienia formularza żywienia i nie nastąpi kontakt z
jego strony, wypełniony kwestionariusz ulega przedawnieniu.
e. Klient może dokonać płatności za daną usługę osobiście w Gabinecie Dietetycznym BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA Wałcz ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1, przelewem na wskazany numer konta lub automatycznie poprzez płatności elektroniczne.

§ 8 REKLAMACJA I ZGŁASZANIE PROBLEMÓW

a. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania usługi internetowej z
przyczyn, leżących po stronie Usługodawcy w ciągu 24h od otrzymania Planu Żywienia.
b. Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w terminie 24h od dnia wykonania i
otrzymania przez klienta Planu Żywienia.
c. Usługodawca ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
d. Reklamacje dotyczące niedziałania lub nieprawidłowego działania usługi powinny być składane w formie
wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej patrycja@dietetyk-medyczny.com lub za pośrednictwem
Poczty polskiej na adres BALANS CENTRUM DIETETYKI MEDYCZNEJ ZDROWIA I URODY PATRYCJA SANKOWSKA Wałcz 78-600, ul.
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 2/1. Przyjęcie reklamacji wymaga jej dokładnego opisu.
e. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w dniach
roboczych od poniedziałku do piątku.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca
powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian
w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w
czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.b. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
c. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
d. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

Dokumenty RODO